Σίφουνας ο νέος νόμος για τα συναινετικά διαζύγια. Ενημερωθείτε εδώ για όλες τις αλλαγές!

Σίφουνας ο νέος νόμος για τα συναινετικά διαζύγια. Ενημερωθείτε εδώ για όλες τις αλλαγές!

Αν έχετε αποφασίσει να λύσετε το γάμο σας με συναινετικό διαζύγιο, τότε είναι σημαντικό να ενημερωθείτε για όσα άλλαξαν από τις 22 Δεκεμβρίου 2017, με τη δημοσίευση του Ν.4509, για την διαδικασία έκδοσης συναινετικού διαζυγίου μεταξύ των συζύγων που θέλουν να χωρίσουν.

Η πολυαναμενόμενη έκδοση του διαζυγίου με διαδικασία εξπρές είναι πλέον γεγονός και η χρονοβόρος διαδικασία (έτος και παραπάνω σε κάποιες περιπτώσεις) μέσω δικαστηρίου αποτελεί παρελθόν.

Ενώ μέχρι σήμερα για την συναινετική λύση του γάμου απαιτείτο δικαστική απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου, πλέον αρκεί μία και μόνο υπογραφή ενώπιον συμβολαιογράφου.

Το ότι πια δεν απαιτείται δικαστική απόφαση δεν σημαίνει όμως ότι ο νόμος καταργεί την υποχρεωτική παράσταση δικηγόρων για τη νομιμότητα της διαδικασίας. Οι δικηγόροι συνεχίζουν να έχουν ουσιαστικό ρόλο και σε επίπεδο νομικής συνδρομής για την σύνταξη του ιδιωτικού συμφωνητικού επιμέλειας – διατροφής- επικοινωνίας τέκνων και σε επίπεδο παράστασής τους κατά την υπογραφή της συμβολαιογραφικής πράξης η οποία και λύνει τον γάμο.

Συγκεκριμένα το άρθρο 1441 του Αστικού Κώδικα, αντικαταστάθηκε από το νόμο 4509/2017 ως εξής:

Οι σύζυγοι μπορούν με έγγραφη συμφωνία να λύσουν τον γάμο τους. Η συμφωνία αυτή συνάπτεται μεταξύ των συζύγων με την παρουσία πληρεξούσιου δικηγόρου για καθέναν από αυτούς και υπογράφεται από τους ίδιους και από τους πληρεξούσιους δικηγόρους τους ή μόνον από τους τελευταίους, εφόσον είναι εφοδιασμένοι με ειδικό πληρεξούσιο. Η πληρεξουσιότητα πρέπει να έχει δοθεί μέσα στον τελευταίο μήνα πριν από την υπογραφή της συμφωνίας.

Αν υπάρχουν ανήλικα τέκνα, για να λυθεί ο γάμος πρέπει να ρυθμίζεται η επιμέλειά τους, η επικοινωνία με αυτά και η διατροφή τους, με την ίδια ή με άλλη έγγραφη συμφωνία μεταξύ των συζύγων, που υπογράφεται όπως ορίζεται στην παράγραφο 1 και ισχύει για δύο (2) έτη τουλάχιστον.
α) Η έγγραφη συμφωνία για τη λύση του γάμου, καθώς και η συμφωνία για την επιμέλεια, την επικοινωνία και τη διατροφή των ανήλικων τέκνων υποβάλλονται από τους πληρεξούσιους δικηγόρους του κάθε συζύγου, μαζί με τα ειδικά πληρεξούσια σε συμβολαιογράφο. β) Η κατάρτιση της συμβολαιογραφικής πράξης της παραγράφου 4 του παρόντος άρθρου απέχει τουλάχιστον δέκα (10) ημέρες από την έγγραφη συμφωνία των συζύγων, η ημερομηνία της οποίας αποδεικνύεται με βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής των συζύγων από τη Γραμματεία του Ειρηνοδικείου της έδρας του συμβολαιογράφου που θα καταρτίσει τη συμβολαιογραφική πράξη.

Ο συμβολαιογράφος συντάσσει πράξη με την οποία βεβαιώνει τη λύση του γάμου, επικυρώνει τις συμφωνίες των συζύγων και τις ενσωματώνει σε αυτή. Τη συμβολαιογραφική πράξη υπογράφουν οι σύζυγοι και οι πληρεξούσιοι δικηγόροι τους ή μόνον οι τελευταίοι, εφόσον είναι εφοδιασμένοι με ειδικό πληρεξούσιο. Η πληρεξουσιότητα πρέπει να έχει δοθεί μέσα στον τελευταίο μήνα πριν από την υπογραφή της πράξης. Όταν η βεβαίωση αφορά στην επιμέλεια, επικοινωνία και διατροφή των ανήλικων τέκνων, η πράξη αποτελεί εκτελεστό τίτλο, εφόσον έχουν συμπεριληφθεί στη συμφωνία οι ρυθμίσεις των άρθρων 950 και 951 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας. Μετά τη λήξη ισχύος της επικυρωμένης συμφωνίας, μπορεί να ρυθμίζεται η επιμέλεια, η επικοινωνία και η διατροφή των τέκνων για περαιτέρω χρονικό διάστημα με νέα συμφωνία και με την ίδια διαδικασία.

Η λύση του γάμου επέρχεται με την κατάθεση αντιγράφου της συμβολαιογραφικής πράξης στο ληξιαρχείο όπου έχει καταχωρισθεί η σύσταση του γάμου».
Όταν πρόκειται για τη λύση θρησκευτικού γάμου, σύμφωνα με τον ανωτέρω νόμο, παραγγέλλεται η λύση του από τον αρμόδιο Εισαγγελέα Πρωτοδικών, ύστερα από αίτηση του προσώπου που έχει έννομο συμφέρον η οποία συνοδεύεται από αντίγραφο της συμβολαιογραφικής πράξης. Η αίτηση με την παραγγελία συνυποβάλλονται στην Ιερά Μητρόπολη στην οποία ανήκει ο ιερός ναός όπου τελέστηκε ο γάμος.

Ακόμη χρήσιμο είναι να γνωρίζουμε ότι η συμβολαιογραφική πράξη με την οποία λύνεται ο γάμος αποτελεί εκτελεστό τίτλο όταν έχουμε να κάνουμε με διατροφή, επιμέλεια και επικοινωνία ανηλίκων τέκνων. Στην περίπτωση που υπάρχουν άλλες διαφορές (π.χ. περιουσιακά αποκτήματα) ή άλλου είδους αντιδικία, αυτή θα εισαχθεί στο αρμόδιο δικαστήριο ως αυτοτελής διαδικασία, όπως και τα μη συναινετικά διαζύγια.

Συμπληρωματικές σημαντικές πληροφορίες, όπως π.χ. το αν ο νέος νόμος προβλέπει τη δυνατότητα εκπροσώπησης των συζύγων από κοινό δικηγόρο, δίνει το γνωμοδοτικό σημείωμα που υπογράφει ο δικηγόρος Θεμιστοκλής Κλουκίνας, καθώς απαντά σε ερωτήματα του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών αναφορικά με τις νέες διατάξεις για τα συναινετικά διαζύγια.

Το γνωμοδοτικό σημείωμα το βλέπετε εδώ

της Χρυσαυγής Ατσιδάκου Τζόρβα
Δικηγόρος, M2 Prof Universite Paul Cezanne – Aix Marseille III
atsidakou.ch@gmail.com

ΝΟΜΙΚΑ