Πώς μια Working Mom μπορεί να καταλάβει πότε το παιδί της είναι κακογράφος;

Πώς μια Working Mom μπορεί να καταλάβει πότε το παιδί της είναι κακογράφος;

Η κακογραφία

 • Δεν αποτελεί μαθησιακή δυσκολία.
 • Είναι η γρήγορη και άσχημη γραφή.
 • Γίνεται κακή αρχή σε ασκήσεις πρώτης γραφής.

Τα χαρακτηριστικά ενός παιδιού με κακογραφία είναι τα εξής:

 • Κάνει δυσανάγνωστα και δυσανάλογα ως προς το μέγεθος γράμματα.
 • Παρουσιάζει έλλειψη ακρίβειας στο σχηματισμό των γραμμάτων.
 • Αναμειγνύει κεφαλαία και μικρά γράμματα.
 • Δεν κάνει πολλά ορθογραφικά λάθη.
 • Τα ορθογραφικά λάθη που κάνει παρουσιάζονται κυρίως στην κατάληξη των λέξεων.
 • Δεν τοποθετεί τα γράμματα με σωστό τρόπο στις γραμμές του τετραδίου.
 • Όταν δίνει προσοχή στο γραπτό του κάνει ευανάγνωστα γράμματα.
 • Παρουσιάζει πιο συμμαζεμένο γραπτό.

Βιβλιογραφία:

Shaywitz, S. (2003). Overcoming dyslexia, New York: Alfred A. Knopf
Virginia W. Berninger & Beverly J. Wolf, (2009). Teaching Students with Dyslexia and Dysgraphia, London, PAULF BROOKES

Ιωάννα Δημητριάδου
Ειδική Παιδαγωγός- Συγγραφέας του Upbility.gr
Επιστημονικός συνεργάτης του mytwins.gr

Σχολείο